Giới thiệu tổng quan về Hậu Giang

Diện tích: 1.601,1 km²
Dân số: 796,9 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thị xã Vị Thanh
Các huyện, thị:
- Thị xã: Ngã Bảy
- Huyện:Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, Châu Thành A, Châu Thành.
Dân tộc: Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Chăm. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-