Giới thiệu tổng quan về Bình Phuớc

Diện tích: 6.883,4 km² 
Dân số: 809,5 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thị xã Đồng Xoài
Đơn vị hành chính
-Các thị xã: Bình Long, Phước Long
- Các huyện:Đồng Phú, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp, Bình Long, Chơn Thành.
Dân tộc: Việt (Kinh), Xtiêng, Khmer, Nùng, Tày. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-