Giới thiệu tổng quan về Bà Rịa - Vũng Tàu

Diện tích: 1.989,6 km² 
Dân số: 926,3 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Vũng Tàu 
Các huyện, thị: 
- Thị xã: Bà Rịa
- Huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo.
Dân tộc: Việt (Kinh), Hoa, Khmer, Chơ Ro... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-