Giới thiệu tổng quan về Ninh Bình

Diện tích: 483 km²
Dân số: 130 nghìn người (năm 2006)
Dân tộc: Kinh
Đơn vị hành chính:
- Phường: Vân Giang, Thanh Bình, Phúc Thành, Đông Thành, Tân Thành, Nam Bình, Bích Đào, Nam Thanh, Ninh Phong, Ninh Khánh, Ninh Sơn.
- Xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc.
Thành phố Ninh Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Ninh Bình. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-