Giới thiệu tổng quan về Phú Thọ

Diện tích: 3.528,4 km²

Dân số: 1.336,6 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Việt Trì
Các huyện, thị:
- Thị xã: Phú Thọ
- Huyện:Hạ Hòa, Thanh Ba, Ðoan Hùng, Lâm Thao, Yên Lập, Thanh Sơn,
 Tam Nông, Thanh Thuỷ, Phù Ninh, Cẩm Khê, Tân Sơn.
Dân tộc: Việt (Kinh), Mường, Dao, Sán Chay... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-