Giới thiệu tổng quan về Nam Định

Diện tích: 1.650,8 km²
Dân số: 1.974,3 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Nam Định
Các huyện: Vụ Bản, Mỹ Lộc, Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu.
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Mường, Hoa... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-