Giới thiệu tổng quan về Hà Tây

Diện Tích: 2.142,75 km2

Dân Số: 2.237.104 người (2003)
Thành phần dân số: Nông thôn: 91%, Thành thị: 9%
Thành phần dân tộc: Kinh, Mường, Dao,
Trong đó dân tộc Mường có 21.957 người, dân tộc Dao có 1.320 người.



 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-